Årgang 25. Uke 21, søndag 26. mai 2024/2567
2010 Bolig eller fritidseiendom i utlandet
Dersom du eier fast eiendom i utlandet, skal denne behandles i Norge som om den hadde ligget i Norge. Det skal med andre ord fastsettes en ligningsverdi, og det skal beregnes skatt av formue.
The Viking

Gevinst å tap ved salg av fast eiendom i utlandet Skal du selge bolig eller fritidseiendom i utlandet? Ta kontakt med skattekontoret for å få opplysninger om skatteplikten i Norge og om det er inngått skatteavtale med det land der eiendommen ligger.

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de norske skattereglene. Tap ved salg av fast eiendom i utlandet er bare fradragsberettiget i Norge i de tilfeller eventuell gevinst ville vært skattepliktig hit. Fast eiendom i utlandet er for eksempel egen bolig og fritidsbolig. Også timeshare-leiligheter kan være fast eiendom.

Norge har inngått skatteavtaler med en rekke land. Avtalene regulerer blant annet til hvilket land en person skal betale skatt av inntekt som er opptjent i utlandet. Disse reglene gjelder også for gevinst ved salg av fast eiendom.

Ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal gevinst ved salget vanligvis skattlegges i det landet hvor eiendommen ligger og etter de reglene som gjelder der. Den enkelte skatteavtalen inneholder også regler om hvordan man unngår at samme inntekt blir skattlagt i begge land.

Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet der den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan da kreves trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Spania eller Sverige. Det samme gjelder når det ikke er inngått skatteavtale med vedkommende land.

Krever du fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, må du fylle ut skjemaet "Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende" RF-1147 og legge det ved selvangivelsen. Du må også dokumentere hvor mye skatt du har betalt i utlandet av gevinsten.

Skatt ved utleie av bolig/fritidsbolig

  • Skatteplikt
  • Inntekt ved utleie av
  • bolig (enebolig, tomannsbolig, selveierleilighet)
  • egen bolig i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) fritidsbolig som eieren ikke bruker selv er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Boligen skal da regnskapsliknes

Inntekten skattlegges som kapitalinntekt med 28 prosent. For fritidseiendom som eieren helt eller delvis bruker til fritidsformål, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner være skattefrie. Av et eventuelt overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid. Oppfylles ikke nevnte vilkår om brukstid, vil eiendommen bli regnet som utleiehytte. Med utleiehytte menes fritidseiendom som er beregnet til utleie og som ikke skal brukes av eieren. Regnes eiendommen som utleiehytte skal eiendommen regnskapsliknes. Ved utleie av fritidseiendom som du også bruker selv, er 85 prosent av utleieinntekt som overstiger 10 000 kroner skattepliktig.


Copyright 2000-2024 The Viking, All Rights Reserved
På nett siden 1999 med informasjon og nyheter fra Thailand
Vikingpattaya