INNHOLD Årgang 21. Søndag 31. Mai 2020  [ 174 ]  
Hva burde du ha med deg av dokumenter, når du skal skrive testament!
Testamentet opprettes på Thai og engelsk!

Eksempel for Ola Nordmann:
1. Pass
2. Hva eier du:
Hus/leilighet, skjøte på eiendom (kopi) forside/bakside - Har du ikke fått skjøte, kontrakt
Leasing: Kontrakt
Eiendom på firma: Firmadokumenter, kontrakt
Bil/motorsykkel, vognkort
Bankkonto, kopi av den siden med bankens navn, ditt navn og kontonummer
Andre verdier, ta med dokumentasjon

Den som skal arve "Skandinavisk":
1. Kone/samboer, Pass
2. Barn, - navn og fødselsdato, helst personnummer

Den som skal arve "Thai":
1. ID Kort
2. Husbok
3. Er du gift, kopi av vielsesattest
4. Barn, - navn, fødselsdato, helst fødselsattest

Vi tar bilder når du skriver under testamentet og tar kopier av alle original dokumenter og gjør en bok med kopier av alt underlagsmateriellet for dere, noe som gjør saksgangen lettere for arvinger om noe skulle skje.

Husk dette er testament opprettet bare for Thailand men kan selvfølgelig inneholde verdier i Skandinavia, om du oppretter nytt testament i Skandinavia gjør oppmerksom på at du har eget testament for Thailand.

Hvordan opprette et gyldig thailandsk testamente.
Alle ting i denne verden er midlertidig - unntatt døden, som venter på oss alle. Å ha god omtanke for våre nærmeste vil avgjort gjøre deg lykkelig og beroliget for hvert åndedrag du tar i dag. Uten tvil arbeider mange av oss hardt for våre kjæreste. De representerer jo fortsettelsen av vårt eget liv.

Et godt testamente vil aldri dø.
Når en person dør uten testamente, vil hans formue overføres til livsarvingene, som så må gå til Domstolen for å bevise arveretten og nesten alltid ender i krangel. Hvis den avdøde er en utlending, må arvefølgen utredes grundig både i Thailand og i vedkommendes hjemland.

Hvis det, på den annen side, finnes et testamente som klart fastslår hvem som skal administrere formuen og hvordan formuen skal fordeles, kan du regne med at dine arvinger vil spares for mye bryderi og ikke minst omkostninger. De forskjellige delene av formuen bør være klart dokumenterte og bekreftede og enten vedlagt som et supplement til testamentet, eller nøye spesifisert i testamentet.

Deler av den juridiske utredningen mellom Thailand og den avdødes hjemland vil dermed kunne unngås.

En utenlandsk ektemann kan arve etter sin thailandske hustru.

En thailandsk hustru kan opprette et testamente som testamenterer hennes formue, herunder også land og hus, til sin utenlandske ektemann. I motsatt fall kommer ektemannen dårligst ut ved eventuell deling av formuen med de andre arvingene.

Livsledsager (samboer/veninne) og lovlige samboere.
For mann og kvinne som lever som livsledsagere eller som elsker/elskerinne - og som således ikke har rett til formuen som livsarvinger - kan et testamente avgjort løse deres arverettsspørsmål. I motsatt fall må formelt lovlig samboerskap dokumenteres.

Person som kan opprette et testamente (testator):
For å kunne opprette et testamente må testator:

  1. være en virkelig person i motsetning til et firma eller et selskap
  2. være minst 15 år
  3. ikke være rettslig umyndiggjort

Juridiske formaliteter:
Enkelt testamente:
Et "enkelt testamente" opprettes skriftlig, dateres når det opprettes og signeres av to vitner - som begge må være tilstede samtidig - og som der og da med sine signaturer bekrefter testators underskrift.

De begunstigede eller testators ektefelle kan ikke være vitne.

Ingen strykning, tilføyelse eller endring i et slikt testamente er ikke gyldig, med mindre den har samme form som beskrevet ovenfor.

Et testamente kan være håndskrevet. Det vil si at testator skriver hele testamentteksten, datoen og underskriften i sin egen håndskrift.

Ingen strykning, tilføyelse eller endring i et slikt håndskrevet testamente er gyldig med mindre den er gjort i testators egen håndskrift og signert av testator og vitner.

Offentlig testamente:
Et testamente kan opprettes som et offentlig dokument, hvilket innebærer følgende:
1. Testator må erklære overfor den lokale Administrator - under den samtidige tilstedeværelse av minst to andre personer som vitner - hvilke disposisjoner testator ønsker inkludert i testamentet.
2. Den lokale Administrator må notere testators erklæringer og deretter lese dem opp for testator og vitnene.
3. Testator og vitnene må signere testamentet - etter først å ha forvisset seg om at det den lokale Administrator har notert, stemmer overens med erklæringene testator ga.
4. Det den lokale Administrator har notert, skal dateres og signeres av den lokale Administrator, som med sin signatur og med sitt embetsstempel skal bekrefte at testamentet er opprettet i overensstemmelse med punktene 1 - 3 ovenfor.

Ingen strykning, tilføyelse eller endring i et slikt testamente er ikke gyldig med mindre den er signert av testator, vitnene og den lokale Administrator.

Hemmelig testamente:
Et testamente kan opprettes som et hemmelig testamente, i en lukket konvolutt, med testators signatur over forseglingen. Det forseglede dokumentet må fremstilles for den lokale Administrator og minst to vitner.

Muntlig testamente:
Et testamente kan opprettes muntlig hvis testator ligger for døden og er ute av stand til å opprette et testamente på annen måte. Det kreves minst to vitner, som uten unødig opphold må varsle den lokale administrator om datoen og detaljene i det muntlige testamentet. Den lokale administratoren skal notere dette og be vitnene om å signere dokumentet.

Testamenteksekutør:
Testator kan utpeke en testamenteksekutør, som kan være en av arvingene eller en utenforstående. Testamenteksekutæren skal administrere formuen og forestå tildelingen til de begunstigede.

Formynder:
Begrepet "formynderskap" fins ikke i thailandsk juss. For å beskytte interessene til arvinger som ikke har nådd myndighetsalderen, kan testator inkludere betingelser i testamentet, som forbyr salg av fast eiendom inntil umyndige arvinger når myndighetsalderen, eller utpeke en fullmektig - som kan være en person eller et selskap - til å ivareta den umyndige arvingens interesser inntil arvingen blir myndig.

Testamentbekreftelse:
I Thailand er det intet utenomrettslig system for å fastslå et testamentes gyldighet.
Det er imidlertid vår erfaring at utbetaling går greit, til begunstigede som har et tydelig og presist testamente, hvis identitet er pålitelig fastslått av den lokale notarius publicus eller advokat.

En rettsprosess for å fastslå gyldigheten av et testamente som er tydelig, presist og pålitelig, vil vanligvis skje uten ankebehandling.

Testator kan når som helst tilbakekalle sitt testamente, helt eller delvis.

Vi anbefaler - la vår advokat sette opp testamentet, så det blir juridisk riktig i henhold til Thai lov og på to språk, Thai og engelsk!

Vi vet det kan være mange problemer og spørsmål som oppstår i forbindelse med oppretting av testament, men dette er en liten veiledning om dette med testament, så avtal tid for fri konsultasjon på vårt kontor.

Scan-Siam Consulting Co., Ltd.
413/32 Thappraya Road,
Moo 12 Jomtien Complex.
20150 Chonburi.
Tel. Mobile: 081 523 6080
E-mail: info@scan-siam.com